Kişisel Verilerin Korunması – Aydınlatma Metni

1. GİRİŞ

 

Mersis numarası 0593011012200015 olan Kuralkan Bilişim Otomotiv San. Ve Dış Tic. A.Ş. (“Kuralkan”) olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Kuralkan ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Kuralkan Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

 

2. AMAÇ VE KAPSAM

Bu Politika; Şirketimiz çalışanları haricindeki kişilerin, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkin olup, Kişisel Veriler; hukuka ve 6698 sayılı Kanun’un (KVK Kanunu) amacına uygun olarak Kuralkan’ın, insan kaynakları politikalarının, ticari ortaklıklarının, yönetim ve satış faaliyetleri ile  tratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi, ürün ve hizmetlerinden Kişisel Veri Sahiplerinin en iyi şekilde faydalandırılması ve onların talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi, veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, internet sitesinde sunulan hizmetlerin  eliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi, kendisine talep ve şikâyetlerini ileten Kişisel Veri Sahipleri ile iletişime geçmesi, talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması, etkinlik yönetimi, yetkili  uruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, şirket personellerinin iş verimi sebebiyle takibi amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında; Kimlik ve iletişim bilgileri, biyometrik verileri, özlük bilgileri, tesis giriş-çıkış, kamera kayıtları, yüz tanıma özellikli kamera kayıtları, araç bilgileri, müşteri ve potansiyel müşteri bilgileri, ürün ve hizmet bilgileri, müşteri talep ve şikayet bilgileri, pazarlama ve online ziyaret bilgileri ile vb. bilgiler Kuralkan tarafından işlenmektedir.

 

3. TANIMLAR

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı, Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini, Kişisel veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, Veri işleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, Veri sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, Ziyaretçi : Şirketimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya Internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

 

4. POLİTİKA ESASLARI

4.1. Kuralkan; başta T.C. Anayasası olmak üzere, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak, kişisel veri işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak yürütür.

4.2. Kuralkan; işlediği kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlayarak, bu
çerçevede gereken idari ve teknik tedbirleri alır ve gerekli süreçleri yürütür.

4.3. Kuralkan; veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini göz
önünde bulundurarak kişisel verileri, veri işleme şartları ve amaçları ile bağlantılı ve bu
hizmetlerin gerçekleştirilmesi için, gerektiği kadar işler.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEMESİ VE AKTARILMASI FAALİYETLERİNİN MEVZUATA UYGUN OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Kuralkan verilerin işlenmesi faaliyetlerini yürütürken, temel ilkelere uymak kaydıyla, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri ile Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Yönetmelik’te belirlenen veri işleme şartlarına uygun hareket eder. Aynı şekilde; kişisel veri aktarımlarında da (kişisel verilerin aktif olarak üçüncü kişilerle (yurtiçi/yurtdışı) paylaşılması veya kişisel verilerin üçüncü kişilerin erişime açılması) KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olan kişisel veri aktarım şartlarına uygun hareket eder.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Kuralkan; KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasının ve veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerinin gözetilmesinin öneminin bilinciyle;
1. Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
2. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve
3. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak
amaçlarıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik imkanlar dahilinde, korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır. Ayrıca, veri güvenliğini sağlamaya yönelik mekanizmaların işletilmesi kapsamında gerekli denetimleri yapar.

 

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ ÖZEL DURUMLAR

7.1. Bina, Tesis Girişleri ve Tesis İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme faaliyetleri ile
Kamera İzleme Faaliyetleri Kuralkan tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Kuralkan binalarında, Tesis
Girişlerinde ve İçerisinde kamera ve yüz tanıma özellikli güvenlik kameralarıyla izleme faaliyeti ile personel ve misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik biyometrik verilerin de kaydedilmesi suretiyle kişisel veri işleme faaliyetlerinde bulunulmaktadır. Kuralkan tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.

Ayrıca Kuralkan tarafından Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, kamera ve yüz tanıma özellikli kamera izleme faaliyetine ilişkin pek çok yöntem ile kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Kuralkan tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; internet sitesinde (…………………………………………………………………………. İş bu Politika yayımlanmakta ve izlemenin yapıldığı alanlara izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır. Ayrıca, Kuralkan, Kanun’un 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Ayrıca Kuralkan personellerinin işe giriş ve çıkışlarının takibi amacıyla ve gizlilik sözleşmesi kapsamında açık rızalarının alınması suretiyle parmak izi kaydı yapılmakta ve işbu veriler de yalnızca bu amaca özgü olarak işlenmektedir.

 

7.2. Kuralkan Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Misafir Giriş Çıkışlarının Takibi


Kuralkan tarafından, veri sahibinin meşru menfaatleri ile güvenliğin sağlanması ve işbu Politika’da belirtilen amaçlarla, Kuralkan bina ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Misafir olarak Kuralkan binalarına gelen kişilerin isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, araç plaka bilgisi vs. elde edilirken; Kuralkan nezdinde tesis içine veya girişlerine asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

 

8. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kuralkan hizmetlerin ifası ve daha kaliteli hizmet vermek amacıyla kişisel verilerinizi çeşitli yollarla işler. Verileriniz, Mesafeli satış sözleşmesi, Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve bunlara dayalı olarak sözleşmenin ifası, hakkın tesisi ve korunması, Elektronik ticaret faaliyetlerini ile tüketicinin korunmasını ve sair konuları düzenleyen yasal düzenlemeler baz alınarak aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır:

Doğrudan Kuralkan’a Vermiş Olduğunuz Veriler: Hizmet’in ifası için ve Kuralkan internet sitelerinin kullanımı öncesinde veya sırasında, Kuralkan Kullanıcılarının kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından Kuralkan’a verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, anketlere verilen cevaplar, demografik veriler ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir.
Kuralkan ya da iş ortakları tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde açık rıza alınmak suretiyle elde edilen veriler: Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, anketlere verilen cevaplar, demografik veriler ve içerik bilgileri vs. Sosyal medya platformlarında verilerin işlenmesi ve aktarılması konusunda açık rıza alınmak suretiyle, doldurulan anketler yoluyla elde edilen veriler: Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, anketlere verilen cevaplar, demografik veriler ve içerik bilgileri vs.

 

9. KVKK KAPSAMINDA VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE İŞBU HAKLARIN UYGULANMASI POLİTİKASI

 

Kuralkan, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesi uyarınca size haklarınızı bildirir; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol gösterir ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirir. Şöyle ki; Veri Sahibinin; Kanun’un 11.maddesi uyarınca veri sorumlusu Kuralkan’a; Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Veriler’in işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kanun’un 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunu bildirmek isteriz. Ayrıca Kişisel Veri Sahipleri; sayılan haklarına ilişkin taleplerini, kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Kuralkan’a ücretsiz olarak iletebileceklerdir: a) Veri sahibince ıslak imzalı açık talebini ve iletişim bilgilerini içeren belgenin bizzat elden veya noter aracılığı ile Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Yolu No:206 Tuzla/İstanbul adresine iletilmesi, b) Veri sahibince açık talebini ve iletişim bilgilerini içeren belgenin 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzası ile imzalandıktan kuralkanbilisimotomotiv@hs02.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi durumunda Kuralkan, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Kuralkan’ın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. 

Bize Ulaşın

0850 209 65 65

Bize Yazın

0554 845 00 89